Misja i cele strategiczne WIEiK

Misja i cele strategiczne
Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
na lata 2017 – 2020


         Misją Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej jest kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej w obszarze elektrotechniki, energetyki i informatyki, która będzie wstanie sprostać wymogom gospodarki i potrzebom nauki. Tej misji podporządkowana jest strategia rozwoju wydziału.
         Strategia rozwoju wydziału jest wkomponowana w strategie rozwoju Politechniki Krakowskiej i jest kontynuacją działań z lat poprzednich. Jest ukierunkowana na edukacje i badania naukowe, musi jednak uwzględniać sytuacje finansową i kadrową wydziału.
         W zakresie edukacji prowadzone są studia I i II stopnia na kierunku Elektrotechnika i wspólnie z wydziałem Mechanicznym na kierunku Energetyka oraz na I stopniu na kierunku Informatyka. Wobec braku uprawnień do przeprowadzania postępowania habilitacyjnego Wydział nie prowadzi studiów doktoranckich. Tym niemniej prowadzone są działania zmierzające do uzyskania takich uprawnień, w obszarze elektrotechniki.
Wydział wystąpił z sukcesem o trzy projekty PO - WER a to:
1. „Rozwój kompetencji studentów elektrotechniki i energetyki w odpowiedzi na wymagania gospodarki” ;
2. „Wysokiej jakości staże dla przyszłych inżynierów – energetyków i elektryków” ;
3. „Super informatyk 2: Studenci, Uczelnia, Pracodawcy - Edukacja i Rozwój”.
Celem zapewnienia możliwości pogłębienia przekazywanej wiedzy realizowane są publikacje naukowe razem z najzdolniejszymi studentami.
         Wzmożony wysiłek naukowy pracowników wydziału zaowocował podniesieniem kategorii wydziału z C na B. W zakresie badań naukowych Wydział wspomaga tych pracowników nauki, którzy finalizują rozprawy habilitacyjne w jednostkach zewnętrznych (jak na razie wydział nie posiada odpowiednich uprawnień). W najbliższych latach przewidywane są cztery kolokwia habilitacyjne. Pierwsze postępowanie powinno zostać wszczęta w kwietniu br. na Politechnice Śląskiej. Obrony rozpraw doktorskich odbywają się na bieżąco. Ostatnio jedna obroniona praca została wyróżniona, odbyła się też obrona jednego obcokrajowca (Hiszpania) a drugiego też obywatela Hiszpanii jest w trakcie realizacji. Ponadto otwartych jest pięć doktoratów dla pracowników własnych Wydziału. Identyfikacja Wydziału i pozycji na rynku manifestuje się po przez realizacje umów z podmiotami gospodarczymi a także przez realizowane granty badawcze i celowe.
         Szczegółowe informacje o działalności i planach naukowych znajdują się na stronach internetowych poszczególnych jednostek Wydziału.
         Wydaje się, że przyjęte i realizowane rozwiązania są optymalne zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę liczebność i stan kadry a także uwarunkowania ekonomiczne, które na dzień dzisiejszy nie są do końca znane.